Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Tipy na výlet

Najbližším turistickým cieľom – po návšteve veľkomoravského archeoskanzenu v obci Modrá – je unikátna expozícia Živá voda v tesnom susedstve. Je to novinka, sprístupnená v závere roku 2012. Expozícia vodného ekosystému má podobu sústavy vodných nádrží (rybníkov), pod ktorými je v šesťmetrovej hĺbke 8 m dlhý podvodný tunel, ktorým je možné pozorovať život pod hladinou. V jednej časti uvidíte život vo veľkej hlbočine, v druhej život v rybníku so sumcami, dvojmetrovými vyzami (druh jesetera), kaprami, lieňmi, candátmi, atď. Prezentuje sa tu vodný ekosystém v minulosti bežný pre rieku Moravu. Presklenou stenou je možné nahliadnuť na život v mokradi, kde žijú napr. korytnačky bahenné, žaby, mloky, apod. Pripravené ako živá výuková pomôcka pre školy, vrátane škôl pre nevidiacich (www.zivavoda.cz).

Velehrad (www.velehrad.eu)

Aj keď meno susednej obce Velehrad pripomína slávny veľkomoravský „Veligrad,“ nemá toto slávne pútnické miesto preukázanú súvislosť s Veľkou Moravou. Vzniklo oveľa neskôr, ale stalo sa duchovným centrom cyrilo-metodskej tradície v katolíckej cirkvi a každoročným cieľom pútnikov z celej Moravy. Architektonickou dominantou Velehradu je trojloďová bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda s bohato zdobeným interiérom, patriaci ku klenotom moravského baroka. Je jedným zo siedmych chrámov sveta, ktoré dostali vyznamenanie Zlatú ružu od pápeža.

História tohto významného pútnického miesta sa začala písať pred viac ako 800 rokmi, kedy do údolia riečky Salašky prišlo prvých 12 cisterciáckych mníchov, aby neďaleko dnešného Starého Města vybudovali svoj kláštor. Ten prešiel radou stavebných premien. V období cirkevných reforiem rakúskeho cisára Jozefa II. bol v roku 1784 velehradský cisterciácky kláštor zrušený, ale už o necelých sto rokov neskôr sem začali opäť prúdiť zástupy pútnikov. K velehradským pútnikom sa v roku 1990 pripojil tiež pápež Ján Pavel II. Návštevníci Velehradu si môžu (mimo bohoslužby) prehliadnuť 86 metrov dlhú, trojloďovú baziliku, ktorej interiér spoluvytvárajú barokové maľby, sochy, masívne štukové oltáre bočných kaplniek a v neposlednej rade impozantné chórusové lavice, ktoré sú klenotom moravského baroka. Velehrad sa každoročne 5. júla stáva centrom cyrilo-metodských osláv Dni ľudí dobrej vôle.

Tupesy

Tupesy, obec s dávnou hrnčiarskou tradíciou, siahajúca pravdepodobne až do veľkomoravského obdobia, leží v obci Modrá na ceste spájajúcej Velehrad s Buchlovicami.  V tunajšom Múzeu tupeskej keramiky (www.muzeumkeramiky.cz ) nájdeme expozíciu vypovedajúcu o živote a práci ľudového hrnčiara na prelome 19. a 20. storočia. Múzeum sa nachádza v dome, ktorý v minulosti slúžil k výrobe keramiky. Naň nadväzuje objekt novej expozície, zachytávajúci históriu a technológiu výroby majolikovej keramiky. Hoci sa v obci Tupesy pôvodne vyrábala neglazovaná čierna tzv. zadymovaná keramika a glazovaná majolika je až záležitosťou nedávnej minulosti, môžu sa tu návštevníci zoznámiť aj s technológiou majoliky, ktorá sa v obci Tupesy dodnes vyrába. Súčasťou objektu je dielňa a vzorková predajňa. Po predchádzajúcej dohode býva umožnené návštevníkom niektoré výrobné postupy aj vlastnoručne vyskúšať.

Osvětimany – Hradisko sv. Klimenta

Národná kultúrna pamiatka Hradisko sv. Klimenta leží približne 15 kilometrov západným smerom a bolo vybudované na jednom zo zalesnených kopcov juhozápadnej časti Chřibov. Je opradené mnohými povesťami. Už prvý systematickejší výskum na začiatku 20. storočia viedol k objavu základov chrámu a ôsmich kostrových pohrebov. Z ďalších nálezov stojí za zmienku zlatý byzantský solidus, minca datovaná do prvej polovice 9. storočia. Archeologický výskum v 50. rokoch 20. storočia preukázal intenzívne osídlenie tejto lokality vo veľkomoravskom období. Zatiaľ posledný výskum hradiska viedol k nálezu zahĺbenej časti dielne na spracovanie kovov.  Prvá zmienka o „kaplnke blahoslaveného Klimenta, obohnanej vôkol priekopy“ a o hradisku je z pera olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi a pochádza z roku 1358. K lokalite ako máloktorej so skutočnou veľkomoravskou minulosťou je vzťahovaná veľmi silná cyrilo-metodská tradícia. Podľa nej mal moravský vládca dať hradisko k dispozícii byzantským vierozvestom Cyrilovi a Metodovi, ktorí ho v dobách ohrozenia Veľkej Moravy a Veligradu využili k uloženiu ošítky sv. Klimenta. Arcibiskup Metod sa mal do hradiska uchyľovať na začiatku 80. rokov 9. storočia, keď tu údajne prekladal do staroslovenčiny posledné časti biblických starozákonných textov. Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman je zapísané na zozname národných kultúrnych pamiatok ČR. Sú tu vytýčené základy kostola a upravená plocha hradiska, slúžiaca k občasnému stretávaniu kresťanských aktivistov. 

Hrad Buchlov (www.hrad-buchlov.cz )

Perlou pohoria Chřiby je majestátny hrad Buchlov z 13. storočia, patriaci k najzachovalejším  hradom v Českej republike. Leží v blízkosti Buchlovíc a spoločne s kaplnkou sv. Barbory a s Holým kopcom tvoria dominantnú scenériu tejto časti Slovácka. Stála hradná expozícia je zameraná na stavebno-historický vývoj pamiatky od 13. do 18. storočia v súvislosti s genealógiou držiteľov Buchlova a na vývoj bytovej kultúry šľachty od 15. do 19. storočia.  Sú tu aj prírodovedné a egyptologické zbierky.

Pri prehliadke hradu je možné navštíviť aj 700 m vzdialenú kaplnku sv. Barbory – rodinnú hrobku Petřvaldov a Berchtoldov, predposledných a posledných majiteľov panstva. Tunajšou vzácnosťou je renesančný reliéf Madony s Ježiškom z dielne známych florentských sochárov della Robbiov.

Zámok Buchlovice (www.zamek-buchlovice.cz )

Zámok v Buchloviciach patrí k najvýznamnejším barokovým svetským pamiatkam v Českej republike. Leží na južnom okraji obce Buchlovice, asi 5 km východne od Uherského Hradišťa. Vznikol na prelome 17. a 18. storočia, keď sa Ján Dětřich z Petřvaldu, majiteľ neďalekého hradu Buchlova, rozhodol vystavať pre svoju manželku pohodlné sídlo podľa vzoru talianskych vidieckych víl. Zámok je vystavaný v štýle talianskeho baroka podľa projektu Domenica Martinelliho a ide o jeden z najkrajších komplexov svojho druhu u nás. V prvých desaťročiach 20. storočia sa zámok stal miestom niekoľkých osudových jednaní európskych politikov. V septembri roku 1908 to bolo tajné jednanie rakúsko - uhorského ministra zahraničia Aloisa Aehrenthala a jeho ruského protivníka Alexandra Petroviča Izvolského. Toto stretnutie vyústilo v tzv. Buchlovickú dohodu. Predmetom boli problematické pomery na vtedajšom Balkáne, o ktorý javili obe mocnosti zištný záujem. Výsledok buchlovického stretnutia sa dostavil už po niekoľkých dňoch - došlo k rakúskej anexii územia Bosny a Hercegoviny. Udalosť stála na počiatku reťazca osudných krokov, ktoré vyvrcholili vypuknutím prvej svetovej vojny v roku 1914.

Úplne mimoriadny význam má tiež baroková záhrada a rozsiahly anglický park, patriaci medzi najkrajšie v Českej republike. Základom záhrady sa stali kvetinové partery (pravidelné záhony kvetín okolo budovy), nízke strihané boskety (pravidelne tvarované kríky upravené strihaním) doplnené sochami a vodnými nádržami.  V 90. rokoch 18. storočia bola záhrada upravená na sentimentálny park. Autorom premeny záhrady na park bol Ondrej Schweigl. Ďalšiu výraznú premenu prekonal areál po polovici 19. storočia, kedy vtedajší majiteľ panstva Zikmund I. Berchtold prikúpil susedné pozemky. Na tých potom nechal vybudovať klasický anglický park. O výsadbu exotických a vzácnych drevín sa zaslúžil Leopold I. Berchtold, ktorý položil základ tunajšej dendrologickej zbierky. Semená a sadenice vzácnych rastlín vozil zo svojich ciest po svete aj ďalší príslušník rodu – botanik dr. Bedřich Berchtold. Posledná veľká úprava parku prebehla po roku 1902. Park dodnes udivuje elegantným symetrickým priestorom so vzácnymi stromami a neustále sa premieňajúcou radou zákutí. K záhrade prilieha areál záhradníctva a malá zoologická záhrada.

 

Staré Město (www.staremesto.cz)

Len niekoľko kilometrov východne od obce Modrá leží Staré Město, jedno z  najvýznamnejších centier Veľkej Moravy. (Tunajšiemu Pamätníku Veľkej Moravy a ďalším veľkomoravským pamiatkam sa venujeme na inom mieste). Cestou sa môžete zastaviť tiež v miestnej originálne pojatej „zoologické záhrade“, v ktorej sú zvieratá vyrobené z kovového odpadu. Je súčasťou projektu ekologickej výchovy, v ktorom sa dozviete o ekologickom nakladaní s odpadmi alebo o pokladoch, ktoré je možné objaviť v smetných košoch. Súčasťou areálu je tiež maják Šrotík s vyhliadkou na mesto a okolie, dvadsať metrov dlhá Loď Nádeje, ktorú môžete preskúmať a zatočiť si napríklad kormidlom. K zábavnej doprave po areáli slúži vláčik Steelinka. Programy organizuje občianske združenie Rosnička. (www.ekorosnicka.cz)

Uherské Hradiště (www.mesto-uh.cz )

Mesto Uherské Hradište bolo založené v roku 1257 českým kráľom Přemyslom Otakarom II. Je oddávna prirodzeným stredom Slovácka – regiónu presláveného svojbytným folklórom, bohato zdobenými krojmi, osobitými ľudovými tradíciami. Historické jadro mesta bolo prehlásené mestskou pamiatkovou zónou. Na území súčasného Uherského Hradišťa, v jeho časti Sady až po aglomeráciu Starého Města sa rozkladalo pravdepodobné centrum oblasti v časoch Veľkej Moravy. Dnes je Uherské Hradište rušným mestom, ktorého atmosféra nenechá návštevníka ani na chvíľu na pochybách, že ide o tradičné kultúrne a spoločenské centrum regiónu.

Národná kultúrna pamiatka Sady "Špitálky" na tzv. Výšine sv. Metoda (Sadskej výšine) sa nachádza na juhovýchode mesta. Sú tu pozostatky významného cirkevného komplexu z obdobia Veľkomoravskej ríše. Kresťanskí misionári tu už na prelome 8. a 9. storočia vybudovali jeden z prvých murovaných kostolov na sever od Dunaja.

Slovácke múzeum Uherské Hradište (www.slovackemuzeum.cz ) je hlavným zdrojom poznania historických, etnografických a umeleckých súvislostí premien mesta a regiónu. Sídli na mieste bývalej strelnice v Smetanových sadoch. Výsledkom výskumnej a zberateľskej činnosti múzea je nová národopisná expozícia Slovácko.  V ďalších sálach hlavnej budovy sa pravidelne obmieňajú vlastné aj prevzaté krátkodobé výstavy venované českej aj svetovej etnografii, histórii, archeológii a užitému umeniu. K múzeu patrí aj Galéria Slováckeho múzea a niekoľko ďalších ojedinelých expozícii v regióne.  Výskumný a zberateľský záber na celú národopisnú oblasť Slovácka ho radí medzi najvýznamnejšie regionálne inštitúcie.

Františkánsky kláštor, ktorý je spoločne s priľahlým kostolom Zvestovania Panny Márie významnou kultúrnou pamiatkou mesta, patrí k miestnym stavebným dominantám. Po roku 1989 bol v kláštore obnovený aj rehoľný život. Pre verejnosť otvorené len v dobe konania Slováckych slávností vína a otvorených pamiatok.

Slovácke centrum kultúry a tradícií sídli od roku 2012 v zrekonštruovanom jezuitskom internáte na Masarykovom námestí. Na prízemí sa okrem informačných centier nachádza expozícia dejín mesta s názvom Uherské Hradiště – mesto kráľovské (www.kkuh.cz ), ktorá s využitím interaktívnych metód zoznamuje návštevníka s najvýznamnejšími historickými udalosťami v histórii mesta. Na poschodí je umiestnená Galéria Joža Uprky, známeho slováckeho maliara prelomu 19. a 20. storočia. Unikátna zbierka Nadácie Moravské Slovácko je doplnená dielami z fondov niekoľkých českých galérií, vrátane Národnej galérie v Prahe. Expozíciu dopĺňajú sochárske kompozície umelcovho brata Franty Uprky. (www.jozauprka.cz )

Slovácke divadlo (www.slovackedivadlo.cz) patrí k významným strediskám kultúrneho života mesta. Vďaka zaujímavej dramaturgii, originálnej réžie aj scénografie, ale predovšetkým vynikajúcich výkonov jednotlivých hercov patrí táto scéna medzi významné domáce profesionálne stánky múzy Thálie.

Kunovice

Letecké múzeum Kunovice (www.slovackemuzeum.cz), ktoré je pobočkou Slováckeho múzea, predstavuje stroje vyrobené v kunovickej továrni, ale tiež v zahraničí. Stála expozícia má 23 vojenských, dopravných a športových lietadiel. K cenným exponátom patria prototypy L-410, vystavené na aerosalónoch v Paríži a Hannoveri, alebo sprístupnený Iljušin Il-14 T so salónovou úpravou. K videniu je okrem ďalších lietadiel aj jeden vrtuľník Mi-4. Areál múzea sa nachádza na okraji mesta Kunovice v susedstve Slováckeho aeroklubu.

 

Historická vodná cesta Baťov kanál je obľúbenou turistickou atrakciou s množstvom významných technických pamiatok. Viac než 50 km dlhá historická vodná cesta spájajúca Moravu so Slovenskom vedie od Otrokovíc cez Napajedla, Staré Město, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou, Strážnicu až do Skalice. Návštevníci si môžu v prístavoch rozsiatych po celej dĺžke vodnej cesty vypožičať motorový čln či hausbót pre niekoľkodennú plavbu. Vypožičané plavidlo si môžu po krátkom zaškolení riadiť sami. V ponuke je aj možnosť plavby na výletných lodiach v rámci pravidelných plavieb.

 

Turisticko informačná centra

Infocentrum Velehrad
U Lípy 302  
Velehrad 687 06    

Tel. 571 110 538
E-mail: info@velehradinfo.cz
Web: www.velehradinfo.cz

 

Informační centrum Buchlovice

Náměstí Svobody 24, 687 08 Buchlovice

tel: +420 519 326 900

tic@bucholvice.cz, tic.bucholvice.cz

 

Městská knihovna a informační centrum
Za Radnicí 1823
686 03 Staré Město
tel./fax: 572 541 009
e-mail: knihstmesto@uh.cz
www.stminfo.uh.cz

 

Městské informační centrum Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště

tel: +420 572 525 525

mic@uherske-hradiste.cz, www.uherske-hradiste.cz

 

Městské informační centrum Kunovice

Na Rynku 886, 686 04 Kunovice

tel: +420 572 549 999

mic@mesto-kunovice.cz

www.kunovice.cz

 

Informační centrum Baťova kanálu

Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel./fax/zázn.: 518 325 330

abk@batacanal.cz, www.batacanal.cz

 

 

 

 


Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština

Velkomoravský skanzen Modrá

modra mapa